Virsmu dezinfekcija LEOCID SPRAY SPRAY5
Pirkt
Ielikt grozā
Aplūkot grozu

Virsmu dezinfekcija LEOCID SPRAY


5LArtikuls: SPRAY5


Cena bez PVN: 54.14


Leocid Spray  lietošanai gatavs ātras dezinfekcijas līdzeklis ar spirtu. Leocid Spray īpašības baktericīds, tostarp aktīvs pret MRSA, fungicīds, tuberkulocīds, virocīds, tostarp aktīvs pret poliomielīta vīrusu, adenovīrusu, rota vīrusu un norovīrusu, bez smaržas. Paredzēts pret spirtu izturīga medicīniskā inventāra, kā arī visu veidu virsmu ātrai dezinfekcijai un tīrīšanai. Eilfix® Leocid Spray P7 paredzēts vispārējai lietošanai  un profesionāļiem.

 Lietošana/dozēšana:Lai veiktu virsmas dezinfekciju, pietiekamu līdzekļa daudzumu uzliet vienreizējas lietošanas drānai un notīrīt ar to virsmu. . Produkta daudzums ir atkarīgs no virsmas lieluma, virsmas veida un struktūras, produktam vienmērīgi jāaptver visa virsma. Visu ekspozīcijas laiku virsmai jābūt pilnībā samitrinātai ar dezinfekcijas līdzekli.  Pēc ekspozīcijas laika virsmu var noslaucīt ar tīru vienreizējās lietošanas drānu. Laiks starp lietošanas reizēm saskaņā ar mazgāšanas un dezinfekcijas plānu vai pēc nepieciešamības. Piezīme: Piemērots visām pret spirtu izturīgām virsmām. Nav piemērots akrila stiklam (PMMA

 Darbības spektrs un iedarbības laiks:

 Virsmas dezinfekcija (dezinfekcija ar drānu):

 Baktericīds saskaņā DIN EN 1276 – 30sek

 Levurocīds saskaņā DIN EN 1650 – 30sek.

 Virucīds saskaņā ar EN 14476, tostarp HBV/HIV/HCV, poliomielīta vīrusa, norovīrusa (MNV), adenovīrusa gadījumā – 30sek.

 Rota vīrusa gadījumā – 30 sek.

 Satur:propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols

 Bīstami: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.  SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ daudzumu. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Glabāt slēgtā veidā. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.

 Aktīvā viela: 100 g vielas satur 47.1g propān-2-ols; 8g etanols

 Inv., nr.: 26052009/4191

 

 

 
PDF formātā
 
Pievienoties
Lietotājs
Parole
Pievienoties
Reģistrēties
Jūsu pirkuma grozs tukšs
Anketa